Naše služby

Čím vším se zabýváme? Vyberte si z naší nabídky služeb!Vermeer Navigator

 • Bezvýkopové technologie
 • Řízené zemní protlaky
 • Horizontální směrové vrtání
 • Mikrotunelování HDD
 • Zemní práce

 • Výhody bezvýkopové technologie:

 • neporušení stávajících povrchů
 • rychlý postup provádění řízeného vrtání (cca 100 – 150bm/den) stálá kontrola vrtání pomocí vysílače
 • schopnost vyhnout se překážkám v trase
 • neporušení stávajících inženýrských sítí
 • možnost zpětného vrtání
 • provádění prací ve stísněných poměrech apod.
 • nezávislost technologie na zdrojích el. energie
 • minimální velikost startovacích a koncových jam (cca 1m x 1m)
 • ekologicky čistá technologie
 • provádění prací bez výluky dopravy s minimálním omezení dopravy a obyvatel
 • Bezvýkopový způsob pokládky inženýrských sítí je vhodný pro vodovody, plynovody, kabelovody, tlakové kanalizace a gravitační kanalizace (se spádem min.3%). Tímto způsobem lze provádět pokládku potrubí od průměru DN 32mm do DN 600mm a v délkách od 8m do cca 200m. Délky vrtů jsou závislé na geologických podmínkách a požadovaném průměru pokládaného potrubí.


  Možnosti použití bezvýkopové technologie:

 • bezvýkopová pokládka potrubí z PEHD pro vodu, plyn, kanalizaci
 • bezvýkopová pokládka chrániček pro kabelová a jiná vedení
 • bezvýkopová pokládka kompletních rozvodů a přípojek ve městech a obcích
 • sondážní, kontrolní a průzkumné horizontální vrty
 • vysokotlaké čištění zanesených potrubí a kanalizací do DN 1000mm
 • relining – způsob rekonstrukce potrubí, kdy se vtahuje nového potrubí do stávajícího, ale nevyhovujícího potrubí, ale se zmenšením dimenze nového potrubí
 • vrty pro ochranu podzemních vod v okolí skládek apod.

 • Porovnání řízené technologie FLOW TEX s neřízeným vrtáním pomocí pneumatických, hydraulických nebo vrtaných protlaků. Řízené vrtání má většinu výhod:

 • nepotřebuje velké startovací jámy (často s masivní opěrnou stěnou)
 • je zaručena přesnost vrtání při vstupu do koncové jámy
 • provedení pilotního vrtu v trase protlaku
 • vrtání je neustále kontrolováno vysílačem
 • při kontaktu s překážkou v trase protlaku není nutné provádět výkop v místě překážky, ale vrt se může vrátit a překážku obejít
 • řízený vrt může během vrtání měnit směr dle požadavku projektové dokumentace
 • řízené vrtání se může vychylovat do všech směrů
 • trasa vrtu může kopírovat povrch

 • Popis postupu horizontálního vrtání:

 • výkopy startovacích a koncových jam (velikosti cca 1,0m x 1,0m x hloubka)
 • příprava a propojení systému (vrtačka se samostatnou hnací jednotkou)
 • I. etapa – pilotní vrt. Vrtmistr kontroluje průběh vrtání díky vysílači, který je umístěn v těle vrtné hlavy. Vrtmistr na svém přijímači neustále vidí, v jaké hloubce, směru a sklonu se nachází vrtná hlava a podle potřeby dává pokyny strojníkovi u vrtačky. Vrtá se pomocí vrtné hlavy umístěné na začátku vrtných tyčí. Změna směru je umožněna kombinováním způsobů vrtání (rotační – přímý postup vrtu a hydraulický – vychylování vrtné hlavy do požadovaného směru). Tímto způsobem se provede pilotní vrt ze startovací jámy až do koncové jámy. V koncové jámě se provede výměna vrtné hlavy s vysílačem za rozšiřovací hlavu, potřebnou pro požadovaný průměr nového potrubí.
 • II. etapa – rozšiřování. Při rozšiřování, dochází k roztlačení zeminy a zvětšení průměru původního pilotního vrtu až na požadovanou velikost, podle průměru vtahovaného potrubí. Jakmile je ukončeno rozšíření celého vrtu zapojí se za rozšiřovací hlavu předem připravené potrubí a vtáhne se nové potrubí do rozšířeného vrtu.
 • protlak je dokončen, jakmile je celé potrubí vtaženo do vrtu.

 • Horizontální směrové vrtání – animace